Syrinx-white4

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Offerte:

De in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden die Syrinx PR & Communicatie voornemens is om ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten, alsmede de begroting van de daaraan verbonden kosten.


Opdrachtgever:

Degene die aan Syrinx PR & Communicatie een opdracht verstrekt of daartoe met Syrinx PR & Communicatie in onderhandeling is.


Syrinx PR & Communicatie:

Syrinx PR & Communicatie B.V. is statutair gevestigd te Groot-Ammers en kantoorhoudende op Sluis 74.


Overeenkomst:

De overeenkomst tussen Syrinx PR & Communicatie en Opdrachtgever.


Werkzaamheden:

Alle door Syrinx PR & Communicatie ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen diensten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (onderhandelingen tot) rechtsverhoudingen tussen Syrinx PR & Communicatie en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle Werkzaamheden die Syrinx PR & Communicatie verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de Offerte staan vermeld.

 

2.2       Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van Syrinx PR & Communicatie en alle personen die voor Syrinx PR & Communicatie werkzaam zijn en/of door Syrinx PR & Communicatie zijn ingeschakeld.

 

2.3       Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Syrinx PR & Communicatie wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3 - Garantie

3.1       Syrinx PR & Communicatie zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

3.2       Syrinx PR & Communicatie zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Syrinx PR & Communicatie zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Syrinx PR & Communicatie ter beschikking gestelde gegevens en informatie. Tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen is altijd sprake van een door Syrinx PR & Communicatie te leveren inspanningsverbintenis (en geen resultaatsverbintenis).

 

3.3       Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Syrinx PR & Communicatie het recht om de Werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 4 - Offertes

4.1       Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend en Syrinx PR & Communicatie is slechts aan de Offerte gebonden indien de Offerte binnen veertien (14) dagen na verzending daarvan (per post of per e-mail) aan Opdrachtgever door Opdrachtgever is ondertekend en door Syrinx PR & Communicatie is ontvangen. Syrinx PR & Communicatie heeft het recht om de Offerte onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4.2       In het geval dat zich bij de uitvoering van de Overeenkomst afwijkingen ten opzichte van de Offerte voordoen, zal Syrinx PR & Communicatie Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren.

4.3       In het geval dat het door Syrinx PR & Communicatie aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag het in de Offerte vermelde bedrag met een percentage van maximaal 10% overschrijdt, geldt dat dergelijke overschrijding door partijen wordt aangemerkt als begrotingsrisico, welk risico voor rekening van Opdrachtgever komt. Syrinx PR & Communicatie is niet gehouden om Opdrachtgever hieromtrent te informeren.

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

5.1       De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat – hetzij Syrinx PR & Communicatie de door Opdrachtgever ondertekende Offerte retour heeft ontvangen – hetzij Syrinx PR & Communicatie met instemming van Opdrachtgever met de uitvoering van de Werkzaamheden is begonnen.

5.2       Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van hetgeen in de Offerte staat vermeld, is Syrinx PR & Communicatie daaraan niet gebonden en komt de Overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Syrinx PR & Communicatie schriftelijk anders aangeeft.

5.3       In het geval dat Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst wenst te wijzigen, dient Opdrachtgever de door hem gewenste wijzigingen direct en schriftelijk aan Syrinx PR & Communicatie mede te delen. De wijzigingen in de Overeenkomst dienen vervolgens schriftelijk door Syrinx PR & Communicatie te worden aanvaard. Alle eventuele meerkosten als gevolg van dergelijke wijzigingen komen ten laste van Opdrachtgever.

5.4       Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Syrinx PR & Communicatie aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Syrinx PR & Communicatie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Syrinx PR & Communicatie zijn verstrekt, heeft Syrinx PR & Communicatie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5       In het geval dat de Werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.6       Het niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever ten aanzien van het door Syrinx PR & Communicatie gekozen marketingconcept, dan wel de uitvoering daarvan, geeft geen reden tot het kosteloos herzien van het marketingconcept en/of het op Syrinx PR & Communicatie uitvoeren van de Werkzaamheden.

Artikel 6 - Contractduur en uitvoeringstermijn

6.1       De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 6 maanden, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.2       Gedurende de opzegtermijn is de honorering van Syrinx PR & Communicatie per maand gelijk aan het maandbedrag dat Syrinx PR & Communicatie gemiddeld gedurende de voorafgaande periode van 12 maanden aan de opdrachtgever vanwege zijn werkzaamheden heeft gefactureerd; in geval de samenwerking korter dan 12 maanden heeft geduurd, dan geldt die periode als referentieperiode.

Artikel 7 - Honararium

7.1       Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2       Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Syrinx PR & Communicatie, geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden zijn verricht. Daarnaast kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht: een vaste opslag voor kosten ad 5% van het tarief, (indien van toepassing) omzetbelasting en eventuele verschotten (zoals kosten voor media, reis- en parkeerkosten, etc.). Het tarief en overige kosten dienen bij wijze van vooruitbetaling te worden voldaan en zullen in beginsel een maal per maand aan Opdrachtgever worden gefactureerd, voorzien van een deugdelijke specificatie, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.


7.3       Syrinx PR & Communicatie is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de Overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen.

7.4       Syrinx PR & Communicatie is tevens gerechtigd om het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat in redelijkheid niet van Syrinx PR & Communicatie mag worden verwacht dat Syrinx PR & Communicatie de overeengekomen Werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.

Artikel 8 - Betaling

8.1       Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Syrinx PR & Communicatie binnen dertig (30) dagen na dagtekening aan Syrinx PR & Communicatie te voldoen.

8.2       Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van dertig (30) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3       Syrinx PR & Communicatie is te allen tijde gerechtigd om Opdrachtgever bij wijze van vooruitbetaling te factureren. Voorts is Syrinx PR & Communicatie te allen tijde gerechtigd om (nadere) zekerheid te verlangen van de Opdrachtgever voor diens bestaande en/of toekomstige betalingsverplichtingen (of andere bestaande en/of toekomstige verplichtingen) of daartoe betaling in natura te verlangen of te accepteren. De Opdrachtgever is, wanneer deze niet tijdig aan (betalings)verplichtingen voldoet, verplicht om Syrinx PR & Communicatie te informeren omtrent zijn financiële positie.

8.4       Ieder beroep door de Opdrachtgever op verrekening en/of opschorting wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

8.5       Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van enige vordering van Syrinx PR & Communicatie op de Opdrachtgever komen ten laste van de Opdrachtgever. De incassokosten bedragen minimaal 15% (vijftien procent) van de verschuldigde hoofdsom. Het staat Syrinx PR & Communicatie vrij om in plaats daarvan de werkelijke schade/incassokosten te vorderen.

8.6       Indien de opdracht is verstrekt door of ten behoeve van meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel weergegeven, zulks ongeacht de tenaamstelling van de factuur of facturen.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

9.1       Alle door Syrinx PR & Communicatie geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Syrinx PR & Communicatie totdat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Syrinx PR & Communicatie heeft voldaan. Opdrachtgever verleent Syrinx PR & Communicatie door het verstrekken van de opdracht c.q. het aangaan van de Overeenkomst pandrecht op alle zaken en gegevens van de Opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de Opdrachtgever in de macht van Syrinx PR & Communicatie zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de Opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan Syrinx PR & Communicatie verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder begrepen.

9.2       Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3       Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, alsmede wanneer sprake is van faillissement (of een aanvraag of eigen aangifte daarvan), surseance (of een verzoek daartoe) of (voorgenomen) toepassing van de WSNP (Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen), is Opdrachtgever verplicht Syrinx PR & Communicatie direct daarvan op de hoogte te stellen.

9.4       Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5       Voor het geval dat Syrinx PR & Communicatie zijn in dit artikel aangeduide eigendoms- of pandrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepbare toestemming aan Syrinx PR & Communicatie om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Syrinx PR & Communicatie zich bevinden en die zaken mee terug te (doen) nemen.

Artikel 10 - Klachten

10.1     Klachten over de Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Syrinx PR & Communicatie te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Syrinx PR & Communicatie in staat is adequaat te reageren.

 

10.2     Indien een klacht gegrond is, zal Syrinx PR & Communicatie in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Syrinx PR & Communicatie slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1     Aansprakelijkheid van Syrinx PR & Communicatie is te allen tijde, zowel voor wat betreft contractuele aansprakelijkheid als voor wat betreft aansprakelijkheid uit hoofde van de wet, beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van de verzekeraar niet voor uitkering in aanmerking komt. Voor het overige gelden de navolgende bepalingen.

 

11.2     Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn (daaronder begrepen eventuele onrechtmatige daad) is Syrinx PR & Communicatie, behoudens opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor opdrachtgever en/of derden mocht ontstaan.

 

11.3     Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is de aansprakelijkheid van Syrinx PR & Communicatie beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag van de netto factuurwaarde samenhangende met de prestatie/levering die de betreffende vordering van Opdrachtgever en/of derden tot gevolg heeft gehad.

 

11.4     Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Syrinx PR & Communicatie voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan voor zover deze derden jegens haar aansprakelijk zijn en verhaal bieden.

 

11.5     Syrinx PR & Communicatie is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever de schade niet uiterlijk 14 dagen na (feitelijke) (af)levering schriftelijk aan Syrinx PR & Communicatie heeft gemeld.

 

11.6     Syrinx PR & Communicatie bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende en/of –vaststellende voorwaarden die door derden in enig geval jegens Syrinx PR & Communicatie kunnen worden ingeroepen, kunnen in het betreffende geval ook door Syrinx PR & Communicatie jegens Opdrachtgever worden ingeroepen.

 

11.7     Iedere vordering jegens Syrinx PR & Communicatie vervalt indien en voor zover niet binnen één jaar na het ontstaan van de vordering door de Opdrachtgever een rechtsvordering tegen Syrinx PR & Communicatie is ingesteld (vervaltermijn).

Artikel 12 - Overmacht

12.1     Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Syrinx PR & Communicatie redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Syrinx PR & Communicatie verhinderen of beperken.

 

12.2     In het geval dat Syrinx PR & Communicatie door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Syrinx PR & Communicatie het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Syrinx PR & Communicatie gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

 

12.3     In het geval dat Syrinx PR & Communicatie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte Werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Syrinx PR & Communicatie gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Syrinx PR & Communicatie te voldoen.

Artikel 13 - Vrijwaring

13.1     Opdrachtgever vrijwaart Syrinx PR & Communicatie voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

 

13.2     Indien Opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 14 - Intellectuele Eigendom

14.1     Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van Syrinx PR & Communicatie tot stand te zijn gekomen. Syrinx PR & Communicatie is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander intellectuele-eigendomsrecht dat ontstaat op alle bij de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigde zaken en werken. Opdrachtgever verkrijgt na volledige betaling van alle facturen van Syrinx PR & Communicatie een licentie om gedurende de looptijd van de overeenkomst in Nederland de (auteurs-) rechten op alle resultaten van de Werkzaamheden die uitsluitend door Syrinx PR & Communicatie zijn verricht te exploiteren en anderszins te gebruiken. Deze licentie ziet slechts op de exploitatierechten en niet op persoonlijkheidsrechten.

14.2     De Opdrachtgever zal Syrinx PR & Communicatie onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde jegens de Opdrachtgever met betrekking tot de door Syrinx PR & Communicatie vervaardigde zaken en werken. In geval van een dergelijke aanspraak is Syrinx PR & Communicatie bevoegd daartegen (mede namens Opdrachtgever) verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. De Opdrachtgever zal zich – voor zover de redelijkheid dit van hem verlangt – onthouden van voornoemde maatregelen en alle medewerking aan Syrinx PR & Communicatie verlenen.

14.3     Opdrachtgever en Syrinx PR & Communicatie kunnen per opdracht bepalen dat de in artikel 14.1 bedoelde rechten per geografisch gebied en tijdsperiode zijn uitgebreid.

14.4     Syrinx PR & Communicatie behoudt het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14.5     Syrinx PR & Communicatie is gerechtigd om al hetgeen door Syrinx PR & Communicatie is vervaardigd te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.

Artikel 15 - Geheimhouding

15.1     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2     Indien Syrinx PR & Communicatie – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Syrinx PR & Communicatie zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Syrinx PR & Communicatie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 16 - Beëndiging

16.1     Syrinx PR & Communicatie en Opdrachtgever zijn gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

  1. De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard (of daartoe eigen aangifte wordt gedaan);
  2. De wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
  3. De wederpartij wordt toegelaten tot de WSNP of daartoe een verzoek indient;
  4. De wederpartij overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
  5. De wederpartij onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
  6. De wederpartij niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.

 

16.2     Syrinx PR & Communicatie is in de in artikel 16.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan de Syrinx PR & Communicatie verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.

 

16.3     Opdrachtgever is verplicht om Syrinx PR & Communicatie onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 16.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 16.1 sub e. voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Syrinx PR & Communicatie direct opeisbaar.

Artikel 17 - Overdracht en Plichten

Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Syrinx PR & Communicatie.

Artikel 18 - Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

18.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van [datum].

18.2     In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Syrinx PR & Communicatie en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde Syrinx PR & Communicatie bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

18.3     De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Syrinx PR & Communicatie wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Syrinx PR & Communicatie die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 19 - Verbod Opdrachtgever Benaderen Derden

19.1     Het is de opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van het contract, alsook 18 maanden nadat de overeenkomst tussen Syrinx PR & Communicatie en Opdrachtgever is geëindigd direct of indirect contact te hebben met klanten, beoogde klanten met wie Syrinx PR & Communicatie in onderhandeling is en andere opdrachtgevers van Syrinx PR & Communicatie tenzij Syrinx PR & Communicatie hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming aan Opdrachtgever verleent.

19.2     In geval van niet naleving door opdrachtgever van de verplichtingen zoals in artikel 19.1 (of van enige andere verplichting zoals opgenomen in de Overeenkomst of in deze algemene voorwaarden), is Opdrachtgever een boete verschuldigd van € 25.000,– welk bedrag per maand zal worden vermeerderd met een bedrag van € 5.000,– indien naleving van deze artikelen uitblijft.